Gratis verzending vanaf €75
Nr. 1 in Service
Snelle levering

Garantievoorwaarden

§ 1 consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit; 


§ 2 verkoper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit; 


§ 3 garantie: elke tegenover de consument aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame;


§ 4 herstelling: het consumptiegoed in geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst, daarmee in overeenstemming brengen. 
Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument. Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

De aanspraak op garantie is enkel van die aard dat deze toepasbaar is op goederen aangekocht door een klant die consument § 1 is.


Bijkomende garantie ( 3jaar garantie ) (Geldig voor aankopen vanaf 01-01-2018)

S2 Store § 2  verbindt zich er toe naast de wettelijk voorziene garantie periode van twee jaar, tevens te voorzien in een bijkomende garantie periode die het voordeel van de consument voor een mogelijke toekenning van garantie verlengt tot een periode van 3 jaar.
Volgende artikels worden uitgesloten voor iedere modaliteit van toekenning binnen het kader van deze bijkomende garantie ten voordelen van de consument.


1. Producten onderhevig aan slijtage zoals: 


a.   lampen, 
b.   mechanische componenten, 
c.   LED’s, 
d.   switchen, 
e.   riemen, 
f.    tubes (inclusief deze ingebouwd),
g.   batterijen, accu’s (ook heroplaadbare),
h.   laserdiodes, 
i.    software,
j.    (cross)faders, 
k.   flightcases,
l.    vloeistoffen,
m.  tapes,
n.   potmeters, enz. …

2. Service onderdelen


3. Gebrek(en) aan overeenstemming welke hun oorsprong kennen in het ondeugdelijk of oneigenlijk gebruik van het goed; al dan niet voortkomend uit een niet correcte opvolging van de gebruikershandleiding.


4. Wanneer een goed bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie niet voortvloeit uit een fout in de montage of gebruikshandleiding.


5. De consument het correct onderhoud ten aanzien van het betreffende goed verzaakt; dit zowel met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteit als de frequentie.


6. Producten met schade of gebreken veroorzaakt door een niet door ons erkende service-instelling of persoon.


7. Schade en gebreken die hun oorsprong kennen in het gebruik van niet door ons erkende of niet door de producent gecertificeerde voorwerpen. 


8. Iedere mogelijke vorm van geringe afwijking van het goed die geen rechtstreekse invloed heeft op enerzijds de feitelijke waarde, anderzijds de bruikbaarheid van het desbetreffende goed.


9. In geval het product blootgesteld aan vocht of ander substantie die leiden tot een afwijking in overeenstemming ten aanzien van het origineel afgeleverd goed; 


S2 Store behoudt het recht; voor ieder product dat binnen het kader van deze bijkomende garantieperiode waar er sprake is van toekenning van de bijkomende garantie; naar eigengoeddunken te voorzien in een kosteloze herstelling ten aanzien van de consument;  de vervanging van het gebrekkig goed met een ander product door een technisch foutloos goed dat binnen dezelfde modaliteit valt als het gebrekkige. De tijdens een herstelling bekomen onderdelen of producten die voortvloeien uit een toepassing van de garantie worden de eigendom van S2 Store.  Het recht van toekenning van garantie is enkel mogelijk indien de originele koper aanspraak maakt op het recht van toekenning; iedere mogelijke vorm van aanspraak vervalt indiengevallen er sprake is van een wederverkoop van het product aan derde; de garantie is niet overdraagbaar.


Andere dan deze voorgenoemd in de garantievoorwaarden rechthebbende op herstel of omruiling van een gebrekkig goed worden uitgesloten van iedere mogelijk recht op toekenning van garantie. In geval van een toekenning van garantie dan zal de initiële garantieperiode van het betreffende goed niet verlengd of opnieuw starten bij herstelling; deze loopt af zoals overeengekomen bij de koopoverkomst gesloten bij het originele gebrekkige goed. 


S2 Store behoudt het recht iedere toekenning van garantie te weigeren voor welke de claim niet binnen de vooropgestelde garantieperiode ingediend wordt; voor welke  de terugkeer van het goed niet op voorhand met S2 Store overeengekomen is; de kosten die voortkomen uit een zending door een consument niet gesitueerd binnen het grondgebied van het Belgische koninkrijk vallen volledig ten lasten van de consument zelf.  


De terugzending van het gebrekkige goed dient ten alle tijden vergezeld met de originele aankoop factuur of een kopie van deze; in geval van het ontbreken van voorgenoemde kan S2 Store niet voorzien in een toekenning van garantie. 


Terugzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden binnen de garantieperiode niet aanvaard. Ingeval van terugzending van een goed dat binnen het kader van toepassing van garantie valt en de feitelijke uitvoering die hier uit voortkomt; waar het adres van de aflevering zich situeert buiten de landsgrenzen van het Belgische koninkrijk vallen de kosten voortkomend uit deze zending in zijn gehele totaliteit ten lasten van de consument.