Gratis verzending vanaf €75
Nr. 1 in Service
Snelle levering

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN S2 STORE VAN TOEPASSING OP VERKOPEN OP AFSTAND (versie 09/12/2020)

 

1. BESTELLING EN OFFERTE

De bestekken, prijzen en de prijsoffertes worden gedaan onder alle voorbehoud en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, grondstoffen en muntpariteiten. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijzen aan te passen. Onze producten kunnen worden geleverd zolang de voorraad strekt. In geval van uitputting zal de klant hiervan onverwijld op de hoogte worden gebracht. Alle geplaatste bestellingen zijn onmiddellijk betaalbaar via elektronische betaalmiddelen, zoals omschreven op onze website. Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met deze leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 

2. ANNULATIE & HERROEPINGSRECHT

Bij S2 Store heeft de consument de mogelijkheid op herroeping van de overeenkomst op afstand zonder opgave van reden, dit gedurende dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst. (Zie uitzonderingen herroepinsrecht)

De bestelling wordt verondersteld te zijn gedaan de dag na het terugsturen van een elektronisch bestelformulier via onze website. Bij gebreke aan tijdige annulering van de koop wordt deze als definitief beschouwd.

Annulatie van de bestelling gebeurt uitsluitend via onze website (formulier) of email gericht aan onze maatschappelijke zetel te 3600 Genk (België), Zuiderring 62.

De kosten veroorzaakt door terugzending van het product vallen ten laste van de koper. Ook het risico van tenietgaan tijdens deze terugzending valt ten laste van de koper.

In geval van niet betaling van de koopprijs is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale waarde van de niet afgenomen goederen, behoudens bewijs door de verkoper van een hogere schade.

Wanneer zowel koper als verkoper ten gevolgen van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt deze zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

UITZONDERINGEN HERROEPINGSRECHT

Annulatie of herroeping van de verkoop en terugzending van de gekochte goederen is niet mogelijk voor producten die behoren tot een of meerdere van de volgende categorieën:   

 • Producten onderhevig aan slijtage:   
  • lampen
  • mechanische componenten
  • LED’s
  • switchen
  • riemen
  • tubes (inclusief deze ingebouwd)
  • batterijen, accu’s (ook heroplaadbare)
  • laserdiodes 
  • (cross)faders 
  • flightcases
  • tapes
  • potmeters, enz. …
 • Verzegelde producten waarvan zegel verbroken werd:
  • Boxed versies van software
  • Vloestoffen
  • Vullingen
  • Licentiecodes en downloads van software
 • Producten die omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden:
  • In-ear hoofdtelefoons wanneer verpakking is geopend
  • Oordoppen en gehoorbescherming


3. LEVERING & LEVERINGSTERMIJNEN

De overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten, zelfs wanneer het vervoer uitzonderlijk zou georganiseerd zijn door de verkoper, komen voor rekening van de koper. De door ons op het bestelorder geformuleerde prijzen vermelden duidelijk de aankoopprijs en de leveringskosten.

 

 

4. KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID

Klachten betreffende zichtbare gebreken en leveringen moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 7 kalenderdagen na de levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen. De verkoper zal slechts aansprakelijk zijn voor een gebrek aan overeenstemming of niet conformiteit van het geleverde goed op het ogenblik van de levering indien het schriftelijk wordt gemeld uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na levering. Hierna zal de verkoper niet meer aansprakelijk kunnen worden gehouden door de koper en verliest de koper ieder recht op schadeloosstelling Binnen deze termijn zal de verkoper overgaan tot levering van een ander goed van dezelfde kwaliteit en specificaties.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade welke ontstaan zijn door slechte montage, foutief gebruik of slecht onderhoud van de verkochte producten. Evenmin is hij aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden uit welke oorzaak, contractueel of buitencontractueel dan ook.

De koper vrijwaart de verkoper hiervoor en verklaart uitdrukkelijk af te zien van elke vordering op grond van de wetgeving betreffende de productaansprakelijkheid. Hij zal zich richten tot de fabrikant of zijn rechtsopvolgers.

De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor fabricagefouten alsook voor ongevallen, storingen, onbruikbaarheid, beschadigingen, schade, kosten, enz... dewelke voortspruiten uit de montage, uit wijzigingen van welke aard ook die aan zijn toestellen werden aangebracht zonder zijn uitdrukkelijke en geschreven toestemming of door het foutief hanteren van het materiaal, uit normale slijtage of overbelasting, het niet geschikt gebruik enz. verder...

 

5. WAARBORG

De verkochte toestellen zijn gewaarborgd gedurende 24 maanden vanaf de levering tegen fabricagefouten. Elk aldus erkend defect aan een onderdeel zal aanleiding geven tot vervanging ervan.

Onder geen enkel beding kan overgegaan worden tot terugbetaling van het gekochte onderdeel of tot betaling van welke schade ook om om het even welke reden. Elke klacht dient op straffe van verval gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper en dit per aangetekend schrijven binnen de termijn van 8 dagen na de vaststelling van het gebrek. Elke klacht buiten voormelde termijn kan niet meer aanvaard worden.

 

6. BETALINGEN

Alle geplaatste bestellingen zijn onmiddellijk betaalbaar via elektronische betaalmiddelen, zoals omschreven op onze website.

Bij niet of niet tijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of te schorsen.

Tevens kan hij vorderen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden wordt beschouwd voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Bij niet-betaling van de factuur worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar zelfs indien hiervoor voorafgaande betalingsfaciliteiten waren overeengekomen en zelfs wanneer er wissels waren getrokken op de koper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper, zelfs in geval van faillissement of vereffening, dan wel onvermogen van de koper.De koper verbindt zich ertoe het geleverde niet door te verkopen, te vervreemden of te verpanden tot aan de algehele kwijting van de factuur. 

 

8. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

S2 Store is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, dewelke door ons worden opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van ons klantenbeheer en onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen.

9. BEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of Limburg, afdeling Tongeren bevoegd. Deze zullen steeds het Belgische recht toepassen, zelfs indien in casu toepassing zou dienen te worden gemaakt van de toepasselijke bepalingen van het Weens Koopverdrag.

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op deze van de koper zowel in het geval van offerte als na geplaatste bestelling. 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN S2 PRO BVBA (versie 09/12/2020)

 

1. BESTELLING & OFFERTE 

De bestekken en de prijsoffertes worden gedaan onder alle voorbehoud en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, grondstoffen en muntpariteiten. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijzen aan te passen.

Al geplaatste bestellingen en facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Genk, tenzij anders overeengekomen.

  

2. ANNULATIE & HERROEPINGSRECHT

Bij S2 Store heeft de consument de mogelijkheid op herroeping van de overeenkomst op afstand zonder opgave van reden, dit gedurende dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst. (Zie uitzonderingen herroepinsrecht)

De bestelling wordt verondersteld te zijn gedaan de dag na het terugsturen van een elektronisch bestelformulier via onze website. Bij gebreke aan tijdige annulering van de koop wordt deze als definitief beschouwd.

Annulatie van de bestelling gebeurt uitsluitend via onze website (formulier) of email gericht aan onze maatschappelijke zetel te 3600 Genk (België), Zuiderring 62.

De kosten veroorzaakt door terugzending van het product vallen ten laste van de koper. Ook het risico van tenietgaan tijdens deze terugzending valt ten laste van de koper. In geval van niet betaling van de koopprijs is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale waarde van de niet afgenomen goederen, behoudens bewijs door de verkoper van een hogere schade.

Wanneer zowel koper als verkoper ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt deze zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

UITZONDERINGEN HERROEPINGSRECHT

Annulatie of herroeping van de verkoop en terugzending van de gekochte goederen is niet mogelijk voor producten die behoren tot een of meerdere van de volgende categorieën:   

 • Producten onderhevig aan slijtage:   
  • lampen
  • mechanische componenten
  • LED’s
  • switchen
  • riemen
  • tubes (inclusief deze ingebouwd)
  • batterijen, accu’s (ook heroplaadbare)
  • laserdiodes 
  • (cross)faders 
  • flightcases
  • tapes
  • potmeters, enz. …
 • Verzegelde producten waarvan zegel verbroken werd:
  • Boxed versies van software
  • Vloestoffen
  • Vullingen
  • Licentiecodes en downloads van software


3. LEVERING & LEVERINGSTERMIJNEN

De op de bestelbon vermelde leveringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten, zelfs wanneer het vervoer uitzonderlijk zou georganiseerd zijn door de verkoper, komen voor rekening van de koper.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.


4. KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID

Klachten betreffende zichtbare gebreken, leveringen en de hieruit voortvloeiende protesten van facturen moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 7 kalenderdagen na de levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen. De verkoper zal slechts aansprakelijk zijn voor een gebrek aan overeenstemming of niet conformiteit van het geleverde goed op het ogenblik van de levering indien het schriftelijk wordt gemeld uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na levering. Hierna zal de verkoper niet meer aansprakelijk kunnen worden gehouden door de koper en verliest de koper ieder recht op schadeloosstelling Binnen deze termijn zal de verkoper overgaan tot levering van een ander goed van dezelfde kwaliteit en specificaties. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade welke ontstaan zijn door slechte montage, foutief gebruik of slecht onderhoud van de verkochte producten. Evenmin is hij aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden uit welke oorzaak, contractueel of buitencontractueel dan ook. De koper vrijwaart de verkoper hiervoor en verklaart uitdrukkelijk af te zien van elke vordering op grond van de wetgeving betreffende de productaansprakelijkheid. Hij zal zich richten tot de fabrikant of zijn rechtsopvolgers. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor fabricagefouten alsook voor ongevallen, storingen, onbruikbaarheid, beschadigingen, schade, kosten, enz... dewelke voortspruiten uit de montage, uit wijzigingen van welke aard ook die aan zijn toestellen werden aangebracht zonder zijn uitdrukkelijke en geschreven toestemming of door het foutief hanteren van het materiaal, uit normale slijtage of overbelasting, het niet geschikt gebruik enz. verder...


5.WAARBORG

De verkochte toestellen zijn gewaarborgd gedurende 12 maanden vanaf de levering tegen fabricagefouten. Elk aldus erkend defect aan een onderdeel zal aanleiding geven tot vervanging ervan. Onder geen enkel beding kan overgegaan worden tot terugbetaling van het gekochte onderdeel of tot betaling van welke schade ook om het even welke reden. Elke klacht dient op straffe van verval gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper en dit per aangetekend schrijven binnen de termijn van 8 dagen na de vaststelling van het gebrek. Elke klacht buiten voormelde termijn kan niet meer aanvaard worden.


6. BETALINGEN

"Onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, een interest van 10% per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100€.

Bij niet of niet tijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of te schorsen. Tevens kan hij vorderen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden wordt beschouwd voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij niet-betaling van de factuur worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar zelfs indien hiervoor voorafgaandelijke betalingsfaciliteiten waren overeengekomen en zelfs wanneer er wissels waren getrokken op de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper."

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper, zelfs in geval van faillissement of vereffening, dan wel onvermogen van de koper. De koper verbindt zich ertoe het geleverde niet door te verkopen, te vervreemden of te verpanden tot aan de algehele kwijting van de factuur.

 

8. BEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg of Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd. Deze zullen steeds het Belgische recht toepassen, zelfs indien in casu toepassing zou dienen te worden gemaakt van de toepasselijke bepalingen van het Weens Koopverdrag. De algemene verkoopsvoorwaarden van de S2 Groep hebben voorrang op deze van de koper zowel in het geval van offerte als na geplaatste bestelling.