Niet tevreden, geld terug

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de diensten-overeenkomst. De bestelling wordt verondersteld te zijn gedaan de dag na het terugsturen van een elektronisch bestelformulier via onze website. Bij gebreke aan tijdige annulering van de koop wordt deze als definitief beschouwd. Annulatie van de bestelling gebeurt uitsluitend via onze website (formulier), email of via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan onze maatschappelijke zetel te 3600 Genk (België), Zuiderring 62. De kosten veroorzaakt door terugzending van het product vallen ten laste van de koper. Ook het risico van tenietgaan tijdens deze terugzending valt ten laste van de koper. In geval van niet betaling van de koopprijs is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale waarde van de niet afgenomen goederen, behoudens bewijs door de verkoper van een hogere schade. Annulatie van de verkoop en terugzending van de gekochte goederen is niet mogelijk voor producten die voorzien zijn van een zegel, indien deze door de klant werd doorbroken. Volgende producten worden verondersteld verzegeld te zijn bij de levering : cd’s, dvd’s, digitale gegevensdragers. De klant dient deze terug te bezorgen in de originele verpakking. Wanneer zowel koper als verkoper ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt deze zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.